Põhikooli valdkonnaraamat EESTI KEEL JA KIRJANDUS

Allikas: Õppekava

Koostaja ja sisutoimetaja: Mari Kadakas
Valdkonnaraamatud est PK2010.jpg

Keeletoimetaja: Anne Nahkur
ISBN: 978-9949-9110-3-5

Saateks

Valdkonnaraamatu „Eesti keel ja kirjandus“ koostamise eesmärk on toetada eesti keele ja kirjanduse õpetajaid põhikooli riikliku õppekava elluviimisel: võimaldada paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, samuti ainekavade uusi rõhuasetusi, et neist lähtuda oma töö kavandamisel ning praktilises õppe- ja kasvatustöös.

Valdkonnaraamat on koostatud hüpertekstina, mille esimese tasandi moodustab Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määruse 14 „Põhikooli riiklik õppekava“ (edaspidi põhikooli õppekava) lisa 1, mis koosneb ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ üldosast ning eesti keele ja kirjanduse ainekavadest. Valdkonnaraamatu teine tasand on soovituslik. See tasand hõlmab teavitavaid, tõlgendavaid ja nõuandvaid tekste, millele juhatavad lingid käesolevas sissejuhatuses, ainevaldkonna üldosas ning ainekavades. Mõnede linkide all on õppekava üldalustele osutamiseks ning nende aineõpetusega seostamiseks esitatud väljavõtteid õppekava üldosa tekstist. Ainekavades kooliastmeti esitatud taotletavad õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus on ainevaldkonna töörühmade Link 1. Ainevaldkonna töörühmad poolt klassiti lahti kirjutatud ning kättesaadavad valdkonnaraamatus eri linkide all. Ka valdkonnaraamatu teiste linkide tekstide autorid Link 2. Valdkonnaraamatu tekstide autorid on valdavas enamikus põhikooli eesti keele ning kirjanduse ainekavade koostajad.

Hüpertekstina koostatud valdkonnaraamat suunab kasutajat põhikooli riikliku õppekava teksti juurde, võimaldab eristada kohustuslikku soovituslikust ja lugeda põhjalikumalt sellest, mida enam vajatakse või mis huvitab. Valdkonnaraamatu sisu kavandamisel ning linkide tekstide koostamisel on silmas peetud haridus- ja teadusministeeriumi poolt esitatud nõudeid, mis suunasid valdkonnaraamatu autoreid:

Arvesse on võetud ka ainekavade klassiti lahti kirjutuse retsensentide ettepanekuid.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekavade töörühmi, retsensente Link 6. Ainekavade retsensendid ning asutusi, isikuid ja organisatsioone, kes eesti keele ja kirjanduse ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmadele oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid.

Mari Kadakas

Sisukord

Õpetaja töökava näidis (Eesti keel)

Õpetaja töökava näidis (Kirjandus)

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“
LINK 7. Keele- ja kirjandusõpetuse lõiming - Martin Ehala
LINK 8. Üldpädevuste käsitlus õppekava üldosas
LINK 9. Õppekava läbivad teemad
LINK 10. Kohustuslik loovtöö III kooliastmes

Eesti keel. Üldalused
LINK 11. Eesti keele ainekava koostamise alused ja olulisemad muutused - Kersti Lepajõe
LINK 12. Lugemine. Lugemisstrateegiad ja nende kujundamine - Merike Vardja
LINK 13. Meetodeid teksti mõistmise arendamiseks - Helin Puksand
LINK 14. Kirjutamine kui teksti loomise protsess
LINK 15. Tekstikeskne keeleõpetus - Krista Kerge
LINK 16. Hindamise põhimõtted I kooliastmes - Anne Uusen, Mare Müürsepp, Ene Hiiepuu
LINK 17. Hindamine II-III kooliastmes

Eesti keel. I kooliaste
LINK 18. I kooliastmes taotletavad pädevused
LINK 19. Eesti keele õpetamise põhimõtted I kooliastmes - Ene Hiiepuu, Mare Müürsepp, Anne Uusen
LINK 20. Kuulamine - Anne Uusen
LINK 21. Kõnelemine - Ene Hiiepuu
LINK 22. Lugemine - Mare Müürsepp, Ene Hiiepuu
LINK 23. Läbivad teemad ja eesti keele õpe - Mare Müürsepp, Ene Hiiepuu, Anne Uusen
LINK 24. Kirjutamine - Anne Uusen, Ene Hiiepuu
LINK 25. Ainesisese lõimingu võimalusi - Mare Müürsepp, Ene Hiiepuu
LINK 26. 1. klass
LINK 27. 2. klass
LINK 28. 3. klass

Eesti keel. II kooliaste
LINK 29. II kooliastmes taotletavad pädevused
LINK 30. Suunised läbivate teemade käsitlemiseks
LINK 31. 4. klass
LINK 32. 5. Klass
LINK 33. 6. Klass

Eesti keel. III kooliaste
LINK 34. III kooliastmes taotletavad pädevused
LINK 35. Rühmatöö hindamine - Krista Nõmmik, Ülle Salumäe
LINK 36. Esitluste ja kõnede hindamine - Krista Nõmmik, Ülle Salumäe
LINK 37. Uurimistöö juhendamine - Kadri Sõrmus
LINK 38. Suunised läbivate teemade käsitlemiseks
LINK 39. Projektitöö - Krista Nõmmik, Ülle Salumäe
LINK 40. 7. klass
LINK 41. 8. klass
LINK 42. 9. klass

Kirjandus. Üldalused
LINK 43. Väärtuskasvatus kirjandusõpetuses - Andrus Org
LINK 44. Kirjandusõpetuse kontseptsioon - Andrus Org
LINK 45. Kirjanduse lugemine - Andrus Org
LINK 46. Ülesandeid teabetekstide lugemiseks - Sirje Nootre
LINK 47. Loovtegevuse võimalusi kirjandusõpetuses - Sirje Nootre
LINK 48. Kirjandus- ja keeleõpetuse lõiming - Andrus Org
LINK 49. Teatri- ja filmiteema lõimimisest eri õppeainetesse - Andrus Org
LINK 50. Kirjanduse lõiming teiste õppeainetega - Andrus Org
LINK 51. Läbivate teemade käsitlemine kirjandusõpetuses - Andrus Org
LINK 52. Internetilinke - Sirje Nootre
LINK 53. Audiovisuaalsest õppest kirjandustunnis - Ivika Hein
LINK 54. Aktiivõppemeetodid ja kirjandusõpetus - Ivika Hein
LINK 55. Projekti- ja uurimistöö võimalusi - Ivika Hein
LINK 56. Hindamine

Kirjandus. II kooliaste
LINK 57. Alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamine - Andrus Org
LINK 58. Kirjanduse ja eesti keele ainekava kokkupuutepunkte - Andrus Org
LINK 59. Autorite ja teoste valikust ning käsitlemisest II kooliastmes - Andrus Org
LINK 60. Kuulamine - Andrus Org
LINK 61. Jutustamine - Andrus Org
LINK 62. Ülesandeid pilttekstide ja kirjandusteksti visualiseerimise kohta - Andrus Org
LINK 63. Sõnavaratöö kirjandusteksti alusel - Ivika Hein
LINK 64. Esitamine
LINK 65. Teemamapp - Sirje Nootre
LINK 66. 5. klass
LINK 67. 6. klass

Kirjandus. III kooliaste
LINK 68. Alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamine - Andrus Org
LINK 69. Kirjanduse ja eesti keele ainekava kokkupuutepunkte -Andrus Org
LINK 70. Autorite ja teoste valikust ning käsitlemisest III kooliastmes - Andrus Org
LINK 71. Küsimuste koostamine kirjandusteksti põhjal - Andrus Org
LINK 72. Kuidas lugeda luulekogu -Ivika Hein
LINK 73. Valik filme ja telelavastusi kirjandusteoste alusel - Sirje Nootre
LINK 74. Ettekanne loetud teosest - Ivika Hein
LINK 75. Arvustuse kirjutamine - Sirje Nootre
LINK 76. Lühiuurimus - Sirje Nootre
LINK 77. Võrdlev ja kontsentriline kirjanduse õpetus - Andrus Org
LINK 78. Õpetaja töökava. Näidistöökava 7. klassile - Ivika Hein
LINK 79. 7. Klass
LINK 80. 8. Klass
LINK 81. 9. Klass

Soovituslik kirjandus

Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad